Inxhinieri Softueri

Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi, Viti 3

Semestri i verës 2018

Duke konsideruar që studentët kanë tashmë njohuritë bazë në programim dhe  teknologjitë e informacionit, ky kurs synon t'i njohë ata me njohuritë fillestare në lidhje me inxhinierimin e software. Ai përshkruan hapat kryesore të ciklit jetësor, detaje mbi menaxhimin e projektit si dhe mbledhjen e kërkesave dhe modelimin e software. Pjesë e kursit është një projekt i cili do të zhvillohet gjatë gjithë semestrit dhe synon t'i japë zgjidhje një situate reale biznesi, sociale apo akademike. 

Kontakti

Ju lutem përfshini në subjektin e email-it frazën [InSw18].
Email-et që nuk përmbajnë këtë subjekt nuk do të marrin përgjigje.
Projekti

Ky kurs përfshin një projekt i cili duhet të ofrojë një zgjidhje me anë të teknologjisë së informacionit të një situate reale biznesi apo sociale. Studentët do të formojnë skuadra anëtarët e të cilave preferohen të kenë role të ndryshme në skuadër. Projekti përfshin dorëzimin final dhe 2 raporte të ndërmjetme (gjithsej 3 dorëzime). Duke qenë se ky kurs është i orientuar qartë drejt projektit, një pjesë e mirë e orëve të seminareve do të shfrytëzohen në lidhje me të.

Vlerësimi

Projekti                                  40%
Pjesëmarrja aktive                 10%
Provimi përfundimtar             50%


Referenca dhe literaturë

Software Engineering (9th edition), Ian Sommerville, Addison-Wesley 2010
Software Engineering: A Practitioner's Approach (7th edition), R. S. Pressman,  Mcgraw-Hill 2009
Learning UML 2.0, ,R. Miles and K. Hamilton, O'Reilly 2006