Inxhinieri Softueri

Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi, Viti 3

Semestri i verës 2020

Duke konsideruar që studentët kanë tashmë njohuritë bazë në programim dhe teknologjitë e informacionit, ky kurs synon t'i njohë ata me njohuritë fillestare në lidhje me inxhinierimin e softuerit. Ai përshkruan hapat kryesore të ciklit jetësor, detaje mbi menaxhimin e projektit si dhe mbledhjen e kërkesave dhe modelimin e softuerit. Pjesë e kursit është një projekt i cili do të zhvillohet gjatë gjithë semestrit dhe synon t'i japë zgjidhje një situate reale biznesi, sociale apo akademike.

Kontakti

Ju lutem përfshini në subjektin e email-it frazën [InSw20].
Email-et që nuk përmbajnë këtë subjekt nuk do të marrin përgjigje.

Referenca dhe literaturë

Software Engineering (9th edition), Ian Sommerville, Addison-Wesley 2010
Software Engineering: A Practitioner's Approach (7th edition), R. S. Pressman,  Mcgraw-Hill 2009