UML

Bachelor në Informatikë, Viti 2

Semestri i verës 2018

Ky kurs synon t'i njohë studentët me bazat e modelimit OO duke përdorur gjuhën modeluese UML. Në të përshkruhen diagramat UML për rastet e përdorimit (use cases), diagramat e klasave, e objekteve, e sekuencës, etj. Kursi synon krijimin e aftësive mbi modelimin e zgjidhjeve softuerike për raste konkrete të nevojave të biznesit apo sociale duke përdorur të ashtuquajturin proces të orientuar ndaj modeleve (model-driven process).

Kontakti

Ju lutem përfshini në subjektin e email-it frazën [UML18].
Email-et që nuk përmbajnë këtë subjekt nuk do të marrin përgjigje.

Projekti

Vlerësimi

Projekti                                  40%
Provimi përfundimtar             60%
Materiale

 Software për krijimin e diagramave UML
 

 Materiale Ndihmëse

 Leksione


Visual Paradigm grants University of Tirana, Faculty of Natural Sciences UML tools, BPMN tools, Agile Story Mapping tools and DFD tools under the Academic Training Partner Program.

Referenca dhe literaturë

Learning UML 2.0,  R. Miles and K. Hamilton, O'Reilly 2006
UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd Edition), Martin Fowler, Addison-Wesley 2004
Applying UML and Patterns (3rd edition), Craig Larman, Addison-Wesley 2004