UML

Bachelor në Informatikë, Viti 2

Semestri i verës 2017

Ky kurs synon t'i njohë studentët me bazat e modelimit OO duke përdorur gjuhën modeluese UML. Në të përshkruhen diagramat UML për rastet e përdorimit (use cases), diagramat e klasave, e objekteve, e sekuencës, etj. Kursi synon krijimin e aftësive mbi modelimin e zgjidhjeve softuerike për raste konkrete të nevojave të biznesit apo sociale duke përdorur të ashtuquajturin proces të orientuar ndaj modeleve (model-driven process).

Kontakti

Ju lutem përfshini në subjektin e email-it frazën [UML17].
Email-et që nuk përmbajnë këtë subjekt nuk do të marrin përgjigje.

Materiale

 Software për krijimin e diagramave UML
 

 Materiale Ndihmëse

 Leksione


Through Visual Paradigm Academic Partner Program, University of Tirana, Faculty of Natural Sciences is granted license for modeling software - VP for educational use.

Referenca dhe literaturë

Learning UML 2.0,  R. Miles and K. Hamilton, O'Reilly 2006
UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd Edition), Martin Fowler, Addison-Wesley 2004
Applying UML and Patterns (3rd edition), Craig Larman, Addison-Wesley 2004