Kurset Aktuale‎ > ‎

Kompilatorë

Master i Shkencave në Informatikë, Viti 1

Semestri i verës 2018

Ky kurs trajton njohuritë bazë mbi ndërtimin e kompilatorëve. Identifikohen fazat e veçanta të kompilimit si analiza leksikore, sintaksore dhe semantike duke vënë në dukje mjetet teorike mbështetëse si shprehjet e rregullta, automatët e fundëm, pemët e parsimit, gramatikat pa kontekst, etj. Kursi ilustron gjithashtu përdorimin konkret gjatë fazave të kompilimit të kornizës teorike mbështetëse. Studentët inkurajohen të eksperimentojnë me mjete ndihmëse në gjenerimin e kompilatorëve të bazuara në teknologji JAVA.

Kontakti

Ju lutem përfshini në subjektin e email-it frazën [Komp18].
Email-et që nuk përmbajnë këtë subjekt nuk do të marrin përgjigje.

Vlerësimi

Zgjidhje ushtrimesh    20%
Provimi final                80%

Mundësi pikësh bonus
Projekti

Kursi përshin një projekt opsional që vlerësohet me minimumi 20 pikë bonus. Detajet shtesë do të publikohen në javët në vijim.

Materiale
 Materiale/mjete ndihmëse
 Leksione

 Ushtrime


Referenca dhe literaturë

Modern Compiler Implementation in Java., A.W. Appel, J. Palsberg, Cambridge University Press, 2002.
Compilers – Principles, Techniques, and Tools; 2nd ed., A. Aho, M.S. Lam, R. Sethi, J.D. Ullman,  Addison-Wesley, 2007.