Njoftime

#UML16 Dorëzimi i Fundit i Projektit të Kursit

posted Jun 8, 2016, 5:36 AM by Klesti Hoxha

Dorëzimi i funditi projektit të kursit UML duhet bërë deri më datë 10 Qershor 2016 nëpërmjet formularit të mëposhtëm. Dorëzimet në ndonjë formë tjetër nuk do të pranohen.

Përmbajtja:
 • Diagramat e aktivitetit (një për çdo use case)
 • Të paktën dy diagrama sekuence për use case më komplekse të projektit tuaj
 • Diagramat e dorëzimeve të mëparshme (nëse nuk kanë ndryshime, thjesht përfshijini edhe një herë në këtë dorëzim)
Dorëzimi duhet të jete në një skedar të vetëm PDF:

Ky dorëzim vlerësohet me maksimumi 12 pikë


#InSw16 Prezantimet Përfundimtare të Projekteve

posted May 30, 2016, 4:28 AM by Klesti Hoxha   [ updated May 30, 2016, 4:53 AM ]

këtë lidhje mund të gjeni oraret e prezantimeve përfundimtare të projekteve.

Ju kujtoj se:
 • Pjesëmarrja në prezantim është e detyrueshme për marrjen e pikëve të projekteve
 • Grupet duhet të paraqiten të paktën 15 minuta përpara fillimit të orarit të tyre
 • Çdo grup duhet të ketë printuar të paktën një kopje të slideve të prezantimit të projektit (handouts)
 • Prezantimi duhet të kryhet nga maksimumi 2 anëtarë të grupit
Prezantimet do të zhvillohen tek Lab Eagle (212C).

Suksese

#InSw15 Raporti i fundit i projektit të kursit

posted May 26, 2016, 4:47 AM by Klesti Hoxha

Të gjithë studentët e kursit Inxhinieri Softi që po punojnë për projektin e kursit, deri më datë 29 Maj 2016 duhet të dorëzojnë raportin e fundit.

Dorëzimi duhet të realizohet me email duke përdorur subjektin: [InSw16] Mbyllja KODI_I_GRUPIT

 • Arkitekturën e sistemit
  • Arkitekturën fizike
  • Arkitekturën logjike (dekompozim funksional plus ndonjë skemë tjetër)
 • Detaje implementimi
  • Dokumentim i zgjidhjeve teknike të realizuara. A janë përdorur komponentë të jashtëm? Cilët janë pjesët përbërëse të programit?
 • Modelimin e sistemit
  • Diagramën e kontekstit
  • Modelimin e rrjedhës së punëve (për çdo use case të sistemit tuaj)
  • Skemën e bazës së të dhënave
  • Diagramë klasash (modeli i orientuar ndaj objekteve i të dhënave të sistemit tuaj, nuk është e thënë të jetë i implementuar realisht për këtë projekt)
 • Gjëndien finale të projektit
  • Screenshot-e të ndërfaqes
  • Kodin burim (edhe nëse nuk është plotësisht funksional) 
 • Detaje përfundimtare mbi vlerësimin e ndërfaqes së përdoruesit
Përveç të mësipërmeve mund të raportoni dhe për detaje shtese të cilat i konsideroni me rëndësi për projektin tuaj.

Menaxherët e projekteve janë përgjegjës për të mëposhtmet (vlerësim individual):
 • Analizë të rezultateve të arritura
  • Një listë të punëve (tasks) dhe milestone të realizuar përfshirë personat përgjegjës (Mund të jetë dhe Grafiku Gantt i përditësuar)
  • Një listëve të punëve që nuk u arritën të realizohen
 • Një analizë të ecurisë së dorëzimeve dhe shkaqeve të vonesa të mundshme
 • Probleme dhe mësime të nxjerra
Raporti duhet të jetë në format PDF; kodi burim arkiv (zip, rar, tar)

Penalizime të mundshme:
 • Mos dorëzimi i kodit burim: -7 pikë
  • Kodi burim duhet të dorëzohet pavarësisht gjendies që ndodhet projekti

#UML16 Dorëzimi i dytë i projektit të kursit UML

posted May 2, 2016, 9:26 AM by Klesti Hoxha   [ updated May 4, 2016, 5:44 AM ]

Dorëzimi i dytë i projektit të kursit UML duhet bërë deri më datë 8 Maj 2016 nëpërmjet formularit të mëposhtëm. Dorëzimet në ndonjë formë tjetër nuk do të pranohen.

Përmbajtja:
 • Diagramën e klasave
 • Një diagramë objektesh me të paktën 10 objekte në të
Ky dorëzim vlerësohet me maksimumi 16 pikë.


#InSw16 Raport progresi

posted Apr 25, 2016, 4:06 AM by Klesti Hoxha   [ updated Apr 25, 2016, 4:07 AM ]

Të gjithë studentët e kursit Inxhinieri Software duhet të dorëzojnë me email deri në datë 30.4.2016 një raport progresi në lidhje me rezultatet e deritanishme të projektit.

Subjekti i emailit duhet të jetë si më poshtë:

[InSw16] Progresi KODI_I_GRUPIT

P.sh. [InSw16] Progresi B33

Dorëzimi duhet të bëhet në një skedar të vetëm PDF

Ky raport duhet të përmbajë

 • Detaje mbi rezultatet e arritura deri tani (prototipe, kërkesa, inkremente, etj.)
  • Prototipet do të pranohen vetëm nëse kanë të bashkëngjitur rezultatet e vlerësimit (testimit) me përdorues
  • Përmbajtja e dorëzimit mund të jetë e ndryshme për çdo grup (në varësi të procesit që keni ndjekur)
 • Diagramat use case
 • Analizë e ecurisë në lidhje me planin (menaxheri i projektit është përgjegjës për këtë pjesë)
  • Grafik GANTT i përditësuar, së bashku me komente të nevojshme
  • Probleme, ndryshime që duhen raportuar
  • Çfarë pritet të realizohet në javët që vijnë.
Ky dorëzim vlerësohet me maksimumi 10 pikë.

Penalizime:

- Dorëzimet që nuk janë bërë sipas udhëzimeve më sipër, ose me vonesë, nuk do të konsiderohen.
- Probleme të theksuara drejshkrimore ose në formatim: -5 pikë

#InSw16 Planifikimi i Punëve

posted Apr 1, 2016, 9:57 AM by Klesti Hoxha   [ updated Apr 1, 2016, 9:58 AM ]

Menaxherët e projekteve të kursit në Inxhinieri Software duhet të dorëzojnë një raport të printuar në seminarin e rradhës që përmban:
 • Grafikun GANTT të planifikimit të punëve sipas procesit të përzgjedhur
 • Rolet e anëtarëve në skuadër. Çfarë detyrash mbulojnë bazuar tek planifikimi?
Penalizim:

Mos dorëzimi i këtij raporti, ka një penalizim prej -5 pikësh për menaxherin e projektit të skuadrës.

Punë të mbarë

#UML16 Dorëzimi i parë i projektit

posted Mar 30, 2016, 7:56 AM by Klesti Hoxha

Dorëzimi i parë i projektit të kursit UML duhet bërë deri më datë 1 Prill 2016 nëpërmjet formularit të mëposhtëm. Dorëzimet në ndonjë formë tjetër nuk do të pranohen.

Përmbajtja:
 • Modeli Konceptual
 • Diagramat Use Case
Ky dorëzim vlerësohet me maksimumi 12 pikë.


#InSw16 Raporti i Fizibilitetit

posted Mar 25, 2016, 4:04 AM by Klesti Hoxha   [ updated Mar 25, 2016, 4:08 AM ]

Raporti i fizibilitetit për projektin e kursit Inxhinieri Software duhet të dorëzohet me email deri në datë 28.3.2016.

Subjekti i emailit duhet të jetë si më poshtë:

[InSw16] Fizibiliteti KODI_I_GRUPIT

P.sh. [InSw16] Fizibiliteti B22

Dorëzimi duhet të bëhet në një skedar të vetëm PDF. Bashkëngjitur mund të gjeni një strukturë të mundshme.

Ky dorëzim vlerësohet me maksimumi 10 pikë.

Penalizime:

- Dorëzimet që nuk janë bërë sipas udhëzimeve më sipër, ose me vonesë, nuk do të konsiderohen.
- Probleme të theksuara drejshkrimore: -5 pikë
- Probleme të theksuara në formatim: Projekti nuk pranohet

Temat Master 2016

posted Mar 3, 2016, 10:21 AM by Klesti Hoxha   [ updated Mar 4, 2016, 1:47 AM ]

Janë shpallur temat të cilat mund të zhvillohen nga studentët master për punimin e diplomës nën udhëheqjen time për këtë vit. Mund t'i gjeni në lidhjen përkatëse.

#UML16 Aplikim për Projekt Kursi UML

posted Mar 1, 2016, 9:35 AM by Klesti Hoxha   [ updated Mar 10, 2016, 2:33 AM ]

Të gjithë studentët e kursit UML duhet të aplikojnë për projekt duke përdorur formularin e mëposhtëm deri më datë 9 mars.

Aplikimi ka përfunduar.


1-10 of 72