Njoftime

Notat e Sezonit Prill 2018

posted Apr 9, 2018, 4:48 AM by Klesti Hoxha


Notat e Sezonit të Tetorit 2017

posted Oct 3, 2017, 8:04 AM by Klesti Hoxha


Notat Kompilatorë Shtator 2017

posted Sep 17, 2017, 11:07 PM by Klesti Hoxha   [ updated Oct 11, 2017, 4:25 AM ]


Notat e Provimit UML Shtator 2017

posted Sep 8, 2017, 3:00 AM by Klesti Hoxha


Notat e Provimit UML Paradiplomim 2017

posted Jul 13, 2017, 10:06 AM by Klesti Hoxha


Notat InSw17 Paradiplomim

posted Jul 11, 2017, 12:15 AM by Klesti Hoxha


Notat e Provimit InSw17

posted Jun 22, 2017, 3:36 PM by Klesti Hoxha


Notat e Provimit ASI - Paradiplomim 2017

posted Jun 16, 2017, 7:59 AM by Klesti Hoxha


Notat e Provimit Kompilatorë - Paradiplomim 2017

posted Jun 15, 2017, 7:04 AM by Klesti Hoxha   [ updated Jun 15, 2017, 7:47 AM ]


#UML16 Dorëzimi i Fundit i Projektit të Kursit

posted Jun 8, 2016, 5:36 AM by Klesti Hoxha

Dorëzimi i funditi projektit të kursit UML duhet bërë deri më datë 10 Qershor 2016 nëpërmjet formularit të mëposhtëm. Dorëzimet në ndonjë formë tjetër nuk do të pranohen.

Përmbajtja:
  • Diagramat e aktivitetit (një për çdo use case)
  • Të paktën dy diagrama sekuence për use case më komplekse të projektit tuaj
  • Diagramat e dorëzimeve të mëparshme (nëse nuk kanë ndryshime, thjesht përfshijini edhe një herë në këtë dorëzim)
Dorëzimi duhet të jete në një skedar të vetëm PDF:

Ky dorëzim vlerësohet me maksimumi 12 pikë


1-10 of 81