Njoftime

Notat e Provimit UML Paradiplomim 2017

posted Jul 13, 2017, 10:06 AM by Klesti Hoxha


Notat InSw17 Paradiplomim

posted Jul 11, 2017, 12:15 AM by Klesti Hoxha


Notat e Provimit InSw17

posted Jun 22, 2017, 3:36 PM by Klesti Hoxha


Notat e Provimit ASI - Paradiplomim 2017

posted Jun 16, 2017, 7:59 AM by Klesti Hoxha


Notat e Provimit Kompilatorë - Paradiplomim 2017

posted Jun 15, 2017, 7:04 AM by Klesti Hoxha   [ updated Jun 15, 2017, 7:47 AM ]


#UML16 Dorëzimi i Fundit i Projektit të Kursit

posted Jun 8, 2016, 5:36 AM by Klesti Hoxha

Dorëzimi i funditi projektit të kursit UML duhet bërë deri më datë 10 Qershor 2016 nëpërmjet formularit të mëposhtëm. Dorëzimet në ndonjë formë tjetër nuk do të pranohen.

Përmbajtja:
 • Diagramat e aktivitetit (një për çdo use case)
 • Të paktën dy diagrama sekuence për use case më komplekse të projektit tuaj
 • Diagramat e dorëzimeve të mëparshme (nëse nuk kanë ndryshime, thjesht përfshijini edhe një herë në këtë dorëzim)
Dorëzimi duhet të jete në një skedar të vetëm PDF:

Ky dorëzim vlerësohet me maksimumi 12 pikë


#InSw16 Prezantimet Përfundimtare të Projekteve

posted May 30, 2016, 4:28 AM by Klesti Hoxha   [ updated May 30, 2016, 4:53 AM ]

këtë lidhje mund të gjeni oraret e prezantimeve përfundimtare të projekteve.

Ju kujtoj se:
 • Pjesëmarrja në prezantim është e detyrueshme për marrjen e pikëve të projekteve
 • Grupet duhet të paraqiten të paktën 15 minuta përpara fillimit të orarit të tyre
 • Çdo grup duhet të ketë printuar të paktën një kopje të slideve të prezantimit të projektit (handouts)
 • Prezantimi duhet të kryhet nga maksimumi 2 anëtarë të grupit
Prezantimet do të zhvillohen tek Lab Eagle (212C).

Suksese

#InSw15 Raporti i fundit i projektit të kursit

posted May 26, 2016, 4:47 AM by Klesti Hoxha

Të gjithë studentët e kursit Inxhinieri Softi që po punojnë për projektin e kursit, deri më datë 29 Maj 2016 duhet të dorëzojnë raportin e fundit.

Dorëzimi duhet të realizohet me email duke përdorur subjektin: [InSw16] Mbyllja KODI_I_GRUPIT

 • Arkitekturën e sistemit
  • Arkitekturën fizike
  • Arkitekturën logjike (dekompozim funksional plus ndonjë skemë tjetër)
 • Detaje implementimi
  • Dokumentim i zgjidhjeve teknike të realizuara. A janë përdorur komponentë të jashtëm? Cilët janë pjesët përbërëse të programit?
 • Modelimin e sistemit
  • Diagramën e kontekstit
  • Modelimin e rrjedhës së punëve (për çdo use case të sistemit tuaj)
  • Skemën e bazës së të dhënave
  • Diagramë klasash (modeli i orientuar ndaj objekteve i të dhënave të sistemit tuaj, nuk është e thënë të jetë i implementuar realisht për këtë projekt)
 • Gjëndien finale të projektit
  • Screenshot-e të ndërfaqes
  • Kodin burim (edhe nëse nuk është plotësisht funksional) 
 • Detaje përfundimtare mbi vlerësimin e ndërfaqes së përdoruesit
Përveç të mësipërmeve mund të raportoni dhe për detaje shtese të cilat i konsideroni me rëndësi për projektin tuaj.

Menaxherët e projekteve janë përgjegjës për të mëposhtmet (vlerësim individual):
 • Analizë të rezultateve të arritura
  • Një listë të punëve (tasks) dhe milestone të realizuar përfshirë personat përgjegjës (Mund të jetë dhe Grafiku Gantt i përditësuar)
  • Një listëve të punëve që nuk u arritën të realizohen
 • Një analizë të ecurisë së dorëzimeve dhe shkaqeve të vonesa të mundshme
 • Probleme dhe mësime të nxjerra
Raporti duhet të jetë në format PDF; kodi burim arkiv (zip, rar, tar)

Penalizime të mundshme:
 • Mos dorëzimi i kodit burim: -7 pikë
  • Kodi burim duhet të dorëzohet pavarësisht gjendies që ndodhet projekti

#UML16 Dorëzimi i dytë i projektit të kursit UML

posted May 2, 2016, 9:26 AM by Klesti Hoxha   [ updated May 4, 2016, 5:44 AM ]

Dorëzimi i dytë i projektit të kursit UML duhet bërë deri më datë 8 Maj 2016 nëpërmjet formularit të mëposhtëm. Dorëzimet në ndonjë formë tjetër nuk do të pranohen.

Përmbajtja:
 • Diagramën e klasave
 • Një diagramë objektesh me të paktën 10 objekte në të
Ky dorëzim vlerësohet me maksimumi 16 pikë.


#InSw16 Raport progresi

posted Apr 25, 2016, 4:06 AM by Klesti Hoxha   [ updated Apr 25, 2016, 4:07 AM ]

Të gjithë studentët e kursit Inxhinieri Software duhet të dorëzojnë me email deri në datë 30.4.2016 një raport progresi në lidhje me rezultatet e deritanishme të projektit.

Subjekti i emailit duhet të jetë si më poshtë:

[InSw16] Progresi KODI_I_GRUPIT

P.sh. [InSw16] Progresi B33

Dorëzimi duhet të bëhet në një skedar të vetëm PDF

Ky raport duhet të përmbajë

 • Detaje mbi rezultatet e arritura deri tani (prototipe, kërkesa, inkremente, etj.)
  • Prototipet do të pranohen vetëm nëse kanë të bashkëngjitur rezultatet e vlerësimit (testimit) me përdorues
  • Përmbajtja e dorëzimit mund të jetë e ndryshme për çdo grup (në varësi të procesit që keni ndjekur)
 • Diagramat use case
 • Analizë e ecurisë në lidhje me planin (menaxheri i projektit është përgjegjës për këtë pjesë)
  • Grafik GANTT i përditësuar, së bashku me komente të nevojshme
  • Probleme, ndryshime që duhen raportuar
  • Çfarë pritet të realizohet në javët që vijnë.
Ky dorëzim vlerësohet me maksimumi 10 pikë.

Penalizime:

- Dorëzimet që nuk janë bërë sipas udhëzimeve më sipër, ose me vonesë, nuk do të konsiderohen.
- Probleme të theksuara drejshkrimore ose në formatim: -5 pikë

1-10 of 77