Njoftime‎ > ‎

[ASI1415] Dorëzimi i parë

posted Dec 14, 2014, 9:25 AM by Klesti Hoxha
Të gjithë studentët e kursit "Analizë Sistemesh Informacioni", deri më datë 21.12.2014 duhet të kenë dorëzuar:

  1. Diagramat BPMN që përshkruajnë proceset e biznesit ekzistuese (siç janë)
  2. Diagramat BPMN që përshkruajnë proceset e biznesit të përmirësuara.
  3. Shpjegime të shkurtra për arsyet e ndryshimeve të propozuara.
Ky dorëzim vlerësohet me 12 pikë.

Email i dorëzimit përkatës duhet të ketë subjektin [ASI1415] Dorezimi 1 

Dorëzimi duhet të jetë detyrimisht në format PDF

Penalizime të mundshme:
  1. Për çdo ditë vonesë aplikohet një penalizim prej 3 pikësh
  2. Mos përdorimi i subjektit të përmendur më sipër penalizohet me 5 pikë
  3. Dorëzimet që nuk janë në format PDF automatikisht vlerësohen me 0 pikë!
Punë të mbarë

Comments